Léčebné konopí může zlepšit kvalitu života a celkový zdravotní stav

Juliette Siegfried, MPH

Nová australská studie naznačuje, že užívání léčebného konopí pacienty s chronickou bolestí, úzkostí, posttraumatickou stresovou poruchou a roztroušenou sklerózou může být spojeno se zlepšením nálady a spánku, lepší kvalitou života a zlepšením celkového zdravotního stavu. Studie zveřejněná v časopise Drug Science, Policy, and Law uvádí, že s ohledem na rychle rostoucí poptávku je naléhavě nutné shromáždit reálné údaje o bezpečnosti a účinnosti léčebného konopí.

"Studie Project Twenty21 Australia je otevřená, prospektivní observační kohortová studie," napsali autoři. "Konkrétně popíše demografické údaje účastníků zařazených do studie v prvních 6 měsících a uvede počáteční předběžné údaje o kvalitě života, celkovém zdravotním stavu, náladě/depresi a spánku hodnocené po 3 měsících u prvních pacientů."

Výzkumný tým v letech 2022 a 2023 zadal 277 účastníkům sérii dotazníků. Dotazníky byly specifické pro daný stav i obecné a zaměřovaly se na hodnocení symptomů (zejména bolesti), kvality života související se zdravím, úzkosti, spánku a nálady. Na počátku, po 6 a 12 měsících byly odebrány vzorky krve pro získání bezpečnostních údajů.

V době psaní tohoto článku dokončilo tříměsíční sledování 71 účastníků a výsledky byly povzbudivé. Užívání léčebného konopí po dobu 90 dnů bylo spojeno s významným zlepšením kvality života, nálady/deprese, vnímání celkového zdraví a kvality spánku.

Během prvního tříměsíčního období hlásili z 277 účastníků 3 jedinci nežádoucí příhody (bolest hlavy, svalová tíseň, úzkost, tachykardie a dušnost).

Autoři upozorňují, že tato zpráva nabízí pouze předběžné důkazy z prvního tříměsíčního sledování a výsledky budou posíleny dalšími údaji poskytnutými v pozdějších časových bodech a na větším vzorku účastníků. Docházejí však k závěru, že provedení observační studie o léčebném konopí v australské populaci se zdá být proveditelné.

Odkazy:

O'Brien K, Beilby J, Frans M, et al. Preliminary findings from project Twenty21 Australia: Výsledky: Pozorovací studie pacientů, kterým bylo předepsáno léčebné konopí pro chronickou bolest, úzkost, posttraumatickou stresovou poruchu a roztroušenou sklerózu. Drug Sci Policy Law. 2023;(9):1-13. doi:10.1177/20503245231164718

Zdroj: https://www.endocannabinoidmedicine.com/news/medical-cannabis-may-improve-quality-of-life-and-general-health/

F
oto: Canva