Kanabinoidy v paliativní péči: Systematický přehled a metaanalýza účinnosti, snášenlivosti a bezpečnosti

M MückeC CarterH CuhlsM PrüßL RadbruchW Häuser

 

Souvislosti: Kanabinoidy mají v paliativní péči řadu lékařských indikací, jako je úleva od bolesti, nebo nevolnosti, nebo zvýšení chuti k jídlu a stabilizace hmotnosti. Význam kanabinoidů pro tyto indikace není u paliativních pacientů dostatečně vyřešen. Systematický přehled s metaanalýzou účinnosti, snášenlivosti a bezpečnosti na základě randomizovaných kontrolovaných studií (RCT) nebo randomizovaných otevřených či zkřížených studií, dosud nebyl proveden.

Materiál a metody: V databázích Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), MEDLINE, PsycINFO, PubMed, Scopus a Clinicaltrials.gov byla do dubna 2015 provedena rozsáhlá rešerše RCT, randomizovaných otevřených nebo zkřížených studií zabývajících se základní otázkou. Do analýzy byly zahrnuty studie s dobou trvání ≥ 2 týdny a ≥ 10 účastníky v každé léčebné skupině. Pomocí modelu náhodných efektů byly vypočteny sdružené odhady četnosti událostí pro kategoriální údaje a standardizované průměrné rozdíly (SMD) pro spojité proměnné a rozdíly rizik (RD) pro dichotomické proměnné.

Výsledky: Z původních 108 studií bylo zahrnuto 9 studií s celkem 1561 účastníky trpícími pokročilým nebo konečným stadiem onemocnění. Průměrná doba trvání studie u výzkumu rakoviny byla 8 týdnů (16 dní-11 týdnů), u výzkumu HIV 6 týdnů (3-12 týdnů) a u studie zaměřené na Alzheimerovu chorobu 2 × 6 týdnů. 

Výsledky pro konopí/kanabinoidy oproti placebu u pacientů s rakovinou nebyly významné pro 30 % snížení bolesti (RD: 0,07; 95 % interval spolehlivosti (CI): - 0,01 až 0,16; p = 0,07), kalorického příjmu (SMD: 0,2; 95 % CI: - 0,66 až 1,06; p = 0,65) ani problémů se spánkem (SMD: - 0,09; 95 % CI: - 0,62 až 0,43; p = 0,72). 

Při léčbě HIV byly kanabinoidy lepší než placebo u výsledku změny hmotnosti (SMD: 0,57; 95 % CI: 0,22-0,92; p = 0,001). 

Změna chuti k jídlu byla významná při léčbě HIV (SMD: 0,57; 95 % CI: 0,11-1,03; p = 0,02), ale ne při léčbě rakoviny (SMD: 0,81; 95 % CI: - 1,14 až 2,75; p = 0,42). Nevolnost/zvracení (SMD: 0,20; 95 % CI: - 0,03 až 0,44; p = 0,09) a kvalita života související se zdravím (HRQoL; SMD: 0,00; 95 % CI: - 0,19 až 0,18; p = 0,98) nevykazovaly významné rozdíly při léčbě obou onemocnění. 

U výsledků snášenlivosti nebyly výsledky významné pro výskyt závratí (RD: 0,03; 95 % CI: - 0,02 až 0,08; p = 0,23) nebo psychiatrických onemocnění, jako jsou halucinace nebo psychózy (RD: - 0,01; 95 % CI: - 0,04 až 0,03; p = 0,69) při terapii nádorových onemocnění. Výsledek psychiatrických onemocnění při léčbě HIV byl významný (RD: 0,05; 95 % CI: 0,00-0,11; p = 0,05). 

Počty stažení z důvodu nežádoucích účinků, jako ukazatele snášenlivosti a hlášení závažných nežádoucích účinků, jako měřítko bezpečnosti, se významně nelišily (RD: 1,20; 95 % CI: 0,85-1,71; p = 0,30 a RD: 1,15; 95 % CI: 0,88-1,49; p = 0,30). 

Dronabinol vs. megestrol acetát prokázal převahu megestrolu v terapii anorexie spojené s nádorovým onemocněním u koncových ukazatelů změna chuti k jídlu (49 vs. 75 %; p = 0,0001), přírůstek hmotnosti (3 vs. 11 %; p = 0,02), HRQoL (p = 0,003) a snášenlivost (p = 0,03). V bezpečnosti terapií nebyl zjištěn žádný rozdíl (p = 0,12). Při léčbě syndromu chřadnutí spojeného s HIV byl megestrol-acetát lepší než dronabinol, pokud jde o konečný ukazatel přírůstku hmotnosti (p = 0,0001), zatímco snášenlivost a bezpečnost se nelišily. Při léčbě Alzheimerovy choroby byl podle jedné studie (n = 15) dronabinol lepší než placebo v cílovém ukazateli přírůstku hmotnosti. Rozdíl mezi rostlinným konopím a syntetickými kanabinoidy analyzovaný jednou studií (n = 62) se nepodařilo zjistit.

Závěr: Kanabinoidy mohou vést ke zvýšení chuti k jídlu u pacientů s HIV wasting syndromem, ale léčba megestrol acetátem je lepší, než léčba kanabinoidy. Zahrnuté studie neměly dostatečnou délku trvání, aby mohly odpovědět na otázky týkající se dlouhodobé účinnosti, snášenlivosti a bezpečnosti léčby konopím nebo kanabinoidy. Vzhledem k nedostatečnému množství údajů není možné v tuto chvíli doporučit preferované použití konopí nebo kanabinoidů.

Klíčová slova: Alzheimerova choroba; HIV; novotvary; paliativní medicína; kontrola symptomů.

 

Zdroj: SpringerLink

https://link.springer.com/article/10.1007/s00482-015-0085-2

Foto: Envato Elemens