Vliv kanabidiolu na funkci lidského mozku – systematický přehled

Albert Batalla, Julian Bos, Amber Postma and Matthijs G. Bossong
Department of Psychiatry, UMC Utrecht Brain Center, Utrecht University, Utrecht, Netherlands

Souvislosti: Hromadící se důkazy naznačují, že terapeutická kanabinoidní sloučenina kanabidiol (CBD) může mít antipsychotické a anxiolytické vlastnosti a může tak být novým slibným prostředkem v léčbě psychotických a úzkostných poruch. Neurobiologické substráty, které jsou základem potenciálních terapeutických účinků CBD, jsou však stále nejasné. Cílem
tohoto systematického přehledu je poskytnout podrobný a aktuální souhrn literatury neurozobrazovacích studií, které zkoumaly akutní vliv CBD na funkce lidského mozku.

Metody: Na základě komplexní vyhledávací strategie a předem stanoveného souboru kritérií pro výběr článků byly z databáze PubMed zařazeny práce publikované do května 2020. Zahrnuli jsme studie, které zkoumaly vliv CBD na mozkové funkce zdravých dobrovolníků a jedinců s diagnostikovanou psychiatrickou poruchou, zahrnující jak účinky samotného CBD, tak v přímém srovnání s účinky vyvolanými ∆9-tetrahydrokanabinolem (THC), hlavní psychoaktivní složkou konopí.

Výsledky: Bylo identifikováno 194 studií, z nichž 17 splňovalo kritéria pro zařazení. Všechny studie zkoumaly akutní účinky CBD na mozkové funkce v klidovém stavu nebo v souvislosti s kognitivními úkoly. U zdravých dobrovolníků podání CBD zvýšilo fronto-striatální konektivitu v klidovém stavu, a to jak ve srovnání s placebem, tak s THC. Kromě toho CBD moduloval mozkovou aktivitu a měl opačné účinky ve srovnání s THC po specifických vzorcích úkolů během různých kognitivních paradigmat, jako je zpracování emocí (fronto-temporální), verbální paměť (fronto-striatální), inhibice odpovědi (fronto-limbicko-striatální) a
sluchové/vizuální zpracování (temporo-okcipitální). U jedinců s vysokým klinickým rizikem psychózy a pacientů s prokázanou psychózou vykazovala akutní CBD ve srovnání s placebem a zdravými kontrolami při plnění kognitivních úkolů střední mozkovou aktivitu. CBD moduloval klidovou limbickou aktivitu u osob s úzkostí a hladiny metabolitů u pacientů s poruchami autistického spektra.

Závěr: Neurozobrazovací studie ukázaly, že účinek CBD vyvolává významné změny v mozkové aktivitě a vzorcích konektivity během klidového stavu a provádění kognitivních úkolů, jak u zdravých dobrovolníků, tak u pacientů s psychiatrickou poruchou. To zahrnovalo modulaci funkčních sítí relevantních pro psychiatrické poruchy, což pravděpodobně odráží terapeutické účinky CBD. Budoucí studie by měly zvážit replikaci zjištění a rozšířit zařazení
psychiatrických pacientů.

 

Zdroj: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.618184/full

Foto: Adobe Stock